Јавне набавке велике вредности


Опис

Документација
Интерни акт JKП 2015
Здравствена заштита радника НВВ- 11-15 Позив НВВ- 11-15 Koнk.дok.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту-НВВ-11
Сервисирање возила и радних машина НВВ- 12-2015 Позив НВВ- 12-15 Koн. дok.
Oбав. о обуст. пост.НВВ-12
Обавештење о закљученом уговору-НВВ-12
Услуга хемијског чишћења НВВ- 1-15  Позив хем.чишћ. НВВ- 1-15 Koнк. док.хем.чишћ.
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102239&idp=102237 Oдговор на питање НВВ-01-2015
Обавештење о закљученом уговору- НВВ 1-2015
Набавка хербицида НВВ-03-2015 Позив хербициди НВВ-03-2015 Koнк.док. хербициди
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenta/JavnaNabavka.aspx?idd=641645&idp=641638 Oдговор на питање НВВ-03-2015
Обавештење о закљученом уговору-НВВ - 3
Набавка добара-грађевински материјал обликован у две партије Обав. о закљ. уг. НВВ-02

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102745&idp=102742
001_НВВ-02-2015 OДГОВОР 1 НВВ-2-Oбав.o под.зах.за заш.
НВВ- 02-2015 Позив
НВВ- 02 - 2015 Конкурсна документација
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=102742 Обав. о закљ.уг.NvV-02-P-1
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација Позив НВВ 4 Конкурсна документација НВВ 4 -2015 - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Обавештење о обустави поступка-НВВ-04-2015
Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда Позив за НВВ 7-2015
НВВ 7 -2015 Конкурсна документација
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=104306 Обав. о закљ. уг.НВВ-7-П2-15
НВВ-7-2015 ОДГОВОР
НВВ 7 -2015 Конкурсна документација - измена
НВВ-7-2015 одговор 2 Обав. о закљ. уг.НВВ-7-П1-15
Физичко техничко обезбеђење НВВ 6-2015 Физичко техничко обезбеђење - Позив

НВВ 6-2015 - Физичко техничко обезбеђење - Конкурсна документација


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-НВВ 6
НВВ 6-2015 - Физичко техничко обезбеђење - Продужен рок
НВВ 6 - 2015 Одговор
Обавештење о поднетом ЗЗП-НВВ-06, јануар 2016
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=105754
НВВ-6-2015 Одговор
Oбав.o под. зах.зa зaшт.НВВ-06-15
НВВ-6-2015 ОДГОВОР 2
НВВ-6-2015 одговор 3
НВВ-6-2015 Одговор 4
Набавка водоводног и електроматеријала НВВ- 14-2015 Позив Одг. на питање НВВ-14-2015
Обавештење о обустави поступка-НВВ-14-2015
Набавка малих радних машина и резервних делова НВВ-15-2015 Позив НВВ- 15 Koн. дoк.
Обавештење о закљученом уговору-NVV-15
Набавка резервних делова за моторна возила НВВ-16-2015 Позив НВВ- 16 Koн. док.
Oдговор НВВ-16-2015 списак возила ЈКП
Нова Техн.спец.за мот.воз.
Обавештење о закљученом уговору-НВВ-15
Набавка средстава за личну заштиту и униформе обликована у 3 партије, резервисана набавка НВВ- 17-2015 Позив НВВ- 17-2015 Koн. дoк.
Измена НВВ-17-2015 Обав. о закљ. уг.НВВ-17
Одржавање хигијене Позив НВВ - 18-2015
НВВ- 18 - 2015 Одржавање хигијене
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=113472
НВВ-18-2015 Одговор
НВВ-18-2015 Одговор 2
НВВ-18-2015 Одговор 3
НВВ-18-2015 Одговор 4
Централизована ЈН Обав.o закљ. уг.ЦЈН-09-ОС П1
Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда НВВ 7 -2015 Конкурсна документација, п3, п4
Позив за НВВ 7-2015, п3, п4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=116010

Oдг. на питање НВВ-07

НВВ-7-2015 одговор 2
НВВ-7-П3-П4-Oдлука
НВВ-7-2015 питање 3
Енергетска санација зграде – замена постојеће металне браварије са АЛУ ПВЦ (алуминијумском браваријом) на управној згради на Новом гробљу. НВВ- 20-2015 Конкурсна документација - Енергетска санација
НВВ- 20-2015 Позив
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=116495 НВВ-20-Oдлука

Набавка возила и радних машина

П1 набавка специјалног вишенаменског возила са прикључцима

НВВ 26 Позив НВВ-26 Конк.док.
НВВ-26 Oдлука
Набавка-течни нафтни гас НВВ 28 Позив НВВ-28 Koнк.док.
НВВ-28 Oдлука о додели
ЛСЗ за једнократну употребу П4  НВВ 30 Позив NВВ-30 Koнк. док.
Измена и допуна Конк.док НВВ-30 ЛСЗ Измена и доп. 2 Koн.док НВВ-30 ЛСЗ
NVV-30-P4-Odluka o dod.
Набавка добара-ровокопача НВВ-24 Koнк.док. НВВ 24 Позив
Измена и доп. кон.док НВВ-24 Oдг. на питање конк.док. НВВ-24
Oдговор 1 Koн.дok НВВ-24 НВВ-24-Oдлука о додели
Набавка возила и радних машина П2- набавка машине типа Bob CAT са прикључцима НВВ-32Позив НВВ-32 Koнк.док.
Izmene i dopune Kon.dok NVV-32 Odgovor Kon.dok NVV-32
НВВ-32-Oдлука о додели
Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда - Партија 5 Позив за НВВ 7-2015, п5 НВВ 7 -2015 Конкурсна документација - п5
Одлука о додели уговора
РАДНО ВОЗИЛО СА ДУПЛОМ КАБИНОМ Позив за НВВ 3
НВВ 3 -2016 Конкурсна документација 1

Одговор на питање
НВВ - 3 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НВВ 3
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=126923
ХЛАДЊАЧЕ ЗА ПОКОЈНИКЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ И ЗА ДРУГА ГРОБЉА Позив за НВВ 9
НВВ 9 - 2016 Конкурсна документација

Одговор на питање
Одговор на питање
НВВ 9 - Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НВВ 9
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128999
ТРАКТОРИ И ПРИКЉУЧЦИ ЗА ТРАКТОРЕ Позив за НВВ 14 НВВ 14 - 2016 Конкурсна документација трактор
Обавештење о закљученом уговору НВВ 14
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=131606 НВВ 14-2016 Одлука о додели уговора
СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ И УНИФОРМЕ, П1, П2, П4  НВВ- 18-2016 Позив
НВВ- 18-2016 Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора НВВ 18
Обавештење о закљученом уговору НВВ 18
НВВ-18-2016 Одговор на питање 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=132082

СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА

Позив за НВВ 19-2016

НВВ 19 - 2016 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора НВВ 19
НВВ-19Обавештење о закљученом уговору 
Обавештење о закљученом уговору НВВ 19 - партија 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=132434
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ Позив за НВВ 21
НВВ 21 - 2016 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора НВВ-21
Обавештење о закљученом уговору НВВ 21
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=133578
КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА   НВВ 23 Позив

НВВ - 23 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору НВВ 23
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=134426

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Позив за НВВ-24


НВВ-24 Конкурсна документација конацна верзија
Одлука о додели уговора - градјевински материјал
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА Позив за НВВ 26-2016, Сервисирање возила и радних машина-Партија 2-Сервисирање Шкода

НВВ 26 - 2016 Конкурсна документација
Одговор на питање
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора НВВ 26 - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору НВВ 26 - Партија 2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1149654
ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Обавештење о закљученом уговору Папирна галантерија


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1223289
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ Обавештење о закљученом уговору Средства за одржавање хигијене
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1237095
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС

Позив НВВ 33-2016
НВВ 33-2016 Конкурсна документација
Одговор на питање НВВ 33
Конкурсна документација НВВ-33
Одговор на питање 2
НВВ-33 Конкурсна документација -Измењена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1249648 Обавештење о закљученом уговору НВВ 33
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА ,ПАРТИЈА 5-СЕРВИСИРАЊЕ CAT-НВВ-19/2016 Позив за НВВ 19-2016, Партија 5-Сервисирање CAT НВВ 19 - 2016 Конкурсна документација,Партија 5-Сервисирање CAT
Одговор на питање НМВ-19 Партија 5
одлука о додели уговора, НВВ 19-П5


Обавештеје о закљученом уговору НВВ-П5-19
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1257910

Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда

 НВВ – 39/2016

Позив за НВВ 39

НВВ 39 -2016 Конкурсна документација - п1, п4, п5, п6

Одговор на питање
обавештење о продужетку рока
Одговор на питање 1
обавештење о продужетку рока, 2
Одлука о додели уговора НВВ 39 П1, П4, П5, П6
Обавештење о закљученом уговору НМВ- 39
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146950
Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда, НВВ – 39/П2, П3/ 2016  Позив за НВВ 39, П2, П3
НВВ 39 - 2016, П2, П3 Конкурсна документација

Одговор на питање
Odgovor na pitanje 2 NVV 39
НВВ 39-Одговор на питање, 3 НВВ 39-Одговор на питање 4

НВВ 39 -2016, П2, П3 Конкурсна документација-Измењена
Обавестење о продузетку рока
НВВ 39-Одговор на питање 5
Одлука о додели уговора, НВВ 39 - П2, П3
Обавештење о закљученом уговору НМВ - 39, П 2, П3
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=148153
СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ И УНИФОРМЕ-ПАРТИЈА 3 НВВ-42 П3/2016 Позив за НВВ-42

Конкурсна документација НВВ-42
Одлука о додели уговора, НВВ 42
Обавештење о закљученом уговору НВВ-42
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1308933

Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту  Централног гробља

Позив за НВВ 43
НВВ 43 - 2016 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, НВВ 43
Обавештење о закљученом уговору НВВ-43
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=149432
План јавних набавки 2017.година
ТРАКТОРИ И ПРИКЉУЧЦИ ЗА ТРАКТОРЕ НВВ 7 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НВВ 7
Одлука о додели уговора НВВ 7
Обавештење о закљученом уговору НВВ 7
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154508
НВВ 11 - ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ НВВ 11 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НВВ 11
Одлука о додели уговора НВВ 11
Обавештење о закљученом уговору НВВ 11
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155351
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ПАРЦЕЛА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ НВВ 19 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НВВ 19
Одговор на питање НВВ 19 Одлука о додели уговора НВВ 19Обавештење о закљученом уговору НВВ 19
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=158728
СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ И УНИФОРМЕ НВВ 22 - 2017 Конкурсна документација


НВВ 22 - 2017 Позив
Одлука о додели уговора НВВ 22
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160741
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ НВВ 27 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НВВ 27
Одлука о додели уговора НВВ 27
Обавештење о закљученом уговору НВВ 27
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=162091
КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА NVV 28 - 2017 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 28
Одлука о додели уговора НВВ 28
Обавештење о закљученом уговору НВВ 28
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=163241
ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ, КОЦКЕ, ИВИЧЊАЦИ НВВ 29 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НВВ 29
Одлука о додели уговора НВВ 29
Обавештење о закљученом уговору НВВ 29
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=163987
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ НВВ 30 Конкурсна документацијаПозив за НВВ 30
Одговор на питање НВВ 30
Одговор на питања НВВ 30 - 1
Обавештење о продужетку рока, НВВ 30 -2017
Одлука о додели уговора НВВ 30
Обавештење о закљученом уговору NVV 30
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=164025
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОВРШИНА ДУЖ ОГРАДА ГРОБЉА ЛЕШЋЕ И НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НВВ 32 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НВВ 32
Одговор на питања НВВ 32
Одлука о додели уговора НВВ 32
Обавештење о закљученом уговору НВВ 32
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167337
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ Конкурсна документација - НВВ 33 одржавање хигијене

Позив за НВВ 33

Одлука о додели уговора - НВВ 33-ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Обавештење о закљученом уговору НВВ 33
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=168507
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА НВВ 34 - 2017 Конкурсна документација


Poziv za NVV 34
Одговор на питање НВВ 34 Одговор на питање НВВ 34 22.09
Одлука о додели уговора - НВВ 34-СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА
Обавештење о закљученом уговору НВВ 34, П1, П3, П4

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169156
ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ- Партија 2 – Метле Обавештење о закљученом уговору , ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, Партија 2 - Метле
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169899
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Обавештење о закљученом уговору , НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169939
ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ Обавештење о закљученом уговору , ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169946
Microsoft лиценце Обавештење о закљученом уговору , Microsoft лиценце
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169952
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС НВВ-36 Конкурсна документација
Позив за НВВ 36
Одлука о додели уговора НВВ 36
Обавештење о закљученом уговору НМВ 36
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=171366

Партије 1 и 2,

Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда

НВВ 43 Конкурсна документација
Позив за НВВ 43
Одговор на питања НВВ 43
Одлука о додели уговора НВВ 43 - П1, П2
Обавештење о закљученом уговору НВВ 43, П1, П2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=175276
Партије 3 и 6, Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда НВВ 44 Конкурсна документација
Позив за НВВ 44
Одговор на питања НВВ 44
Одлука о додели уговора НВВ 44-2017
Обавештење о закљученом уговору НВВ 44
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176332
ЛАКО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО КОРИСНЕ НОСИВОСТИ ДО ЈЕДНЕ ТОНЕ НВВ 47 - 2017 Конкурсна документација

Позив за НВВ 47
Одлука о додели уговора НВВ 47
Обавештење о закљученом уговору НВВ 47
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176948
Партије 4 и 5, Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда НВВ 48 Конкурсна документација
Позив за НВВ 48
Одговор на питања НВВ 48

Одлука о додели уговора НВВ 48
Обавештење о закљученом уговору НВВ 48
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=177029
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА, ПАРТИЈА 2 И ПАРТИЈА 5 НВВ 49 - 2017 Конкурсна документација, П2, П5

Позив за НВВ 49
Одговор на питање НВВ 49
Одлука о додели уговора НВВ 49

Обавештење о закљученом уговору НВВ 49, П2, П5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=177178
САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ОГРАДНОГ ЗИДА У РУЗВЕЛТОВОЈ УЛИЦИ НА НОВОМ ГРОБЉУ НВВ 52 Конкурсна документација
Позив за НВВ 52
Одлука о додели уговора - НВВ 52
Обавештење о закљученом уговору НВВ 52
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178254
УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА – ТРГА ИСПРЕД КАПЕЛЕ НА ГРОБЉУ ЛЕШЋЕ НВВ 51 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НВВ 51
Одлука о додели уговора - НВВ 51
Обавештење о закљученом уговору НВВ 51
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178301
План јавних набавки за 2018.годину План ЈН 2018
2 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА НВВ 2-2018 Конкурсна документација
НВВ 2 Позив
Одлука о додели уговора - НВВ 2 - 2018 Обавештење о закљученом уговору НВВ 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=183917
6 - ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС НВВ 6 Конкурсна документација
Позив за НВВ 6
Одлука о додели уговора НВВ 6 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НВВ 6
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=184772
4 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, НВВ 4/2018,  Партија 1
НВВ 4 Конкурсна документација - Грађевински материјал, Партија 1Позив за НВВ 4
Одговори на питања НВВ 4
2 - Одговори на питања НВВ 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НВВ 4
Одговори на питања НВВ 4, 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда НВВ 4-2
Одлука о додели уговора НВВ 4
Обавештење о закљученом уговору НВВ 4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185955
17 - ТРАКТОРИ И ПРИКЉУЧЦИ ЗА ТРАКТОРЕ НВВ 17 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НВВ 17
Одлука о додели уговора НВВ 17-2018
Обавештење о закљученом уговору НВВ 17
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187222
20 - ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ, КОЦКЕ, ИВИЧЊАЦИ НВВ 20 - 2018 Конкурсна документација

Позив за НВВ 20
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НВВ 20
Одлука о додели уговора НМВ 20
Обавештење о закљученом уговору НВВ 20
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=190767
4 -ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2 – Песак и шљунак НВВ 4 Конкурсна документација - Песак и шљунак, Партија 2

Poziv za NVV 4 - Partija 2
Одлука о додели уговора НВВ 4, Партија 2
Обавештење о закљученом уговору НВВ 4, Партија 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193098
27 - СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ И УНИФОРМЕ НВВ 27 - 2018 Конкурсна документација
НВВ 27 - 2018 Позив
Одлука о додели уговора НВВ 27

Обавештење о закљученом уговору НВВ 28
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193325
28 - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА, Партија 5 – Сервисирање CAT НВВ 28 - 2018 Конкурсна документација, П5
Позив за НВВ 28
Одговор на питање НВВ 28
Одлука о додели уговора НВВ 28
Обавештење о закљученом уговору НВВ 27
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193429
34 - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ НВВ 34 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НВВ 34
Одговор на питања НВВ 34
Одлука о додели уговора НВВ 34
Обавештење о закљученом уговору НВВ 34
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198021
ИЗМЕНА ПЛАНА Измењен план ЈН ЈКП Погребне услуге 8 10 2018

28.1 -СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА,

Партија 4 – Сервисирање WILLE  

НВВ 28.1 - 2018 Конкурсна документација, П4
Позив за НВВ 28.1
Одлука о додели уговора НВВ 28.1

Обавештење о закљученом уговору НВВ 28.1, П4,
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=200391
52 - РОВОКОПАЧИ НВВ 52 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НВВ 52
Одлука о додели уговора, НВВ 52
Обавештење о закљученом уговору НВВ 52
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=203675
54 - КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НВВ 54 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НВВ 54
Одлука о додели уговора НВВ 54
Обавештење о закљученом уговору НВВ 54
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204378
55 - ЛАКО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО КОРИСНЕ НОСИВОСТИ ДО ЈЕДНЕ ТОНЕ НВВ 55 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НВВ 55
Одлука о додели уговора НВВ 55
Обавештење о закљученом уговору НВВ 55
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204643
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.ГОДИНУ План јавних набавки за 2019. годину
План Јавних набавки за 2019. годину - измена 2
1 - ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС, НВВ 1/2019 Конкурсна документација НВВ 1-2019
Позив за НВВ 1-2019
Одговор на питање НВВ 1 - 2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НВВ 1-2019

Одлука о додели уговора НВВ 1-2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=208999
2 - ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ, НВВ 2/2019 НВВ 2 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НВВ 2
Одлука о додели уговора НВВ 2-2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209195
4 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, НВВ 4/2019  НВВ 4 - 2019 Конкурсна документација


НВВ 4 - 2019 Позив

Одлука о додели уговора НВВ 4 -2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 4-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209894
6 - ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, НВВ 6/2019
НВВ 6 - 2019 Конкурсна документација, ИЗМЕНА
Позив за НВВ 6-2019
Одговор на питање НВВ 6-2019
Одговор на питање НВВ 6, 2

Одговор на питање НВВ 6, 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НВВ 6
Одлука о додели уговора НВВ 6 -2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 6
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=210011

9 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛНВВ 9/2019

Партија 1 – Грађевински материјал

НВВ 9 Конкурсна документација - Грађевински материјал, Партија 1
Позив за НВВ 9
Одлука о додели уговора, НВВ 9 - 2019 Обавештење о закљученом уговору НВВ 9
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212561
11 - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА, НВВ 11/2019 НВВ 11 - 2019 Конкурсна документација, П5
Позив за НВВ 11-2019
Одлука НВВ 11
Обавештење о закљученом уговору НВВ 11, П5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213999
20 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ, НВВ 20/2019 НВВ 20 - 2019 Конкурсна документација
Позив, НВВ 20 - 2019
Одлука о додели уговора НВВ 20-2019

Обавештење о закљученом уговору НВВ 20 - 2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=216188
22 - СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ И УНИФОРМЕ, НВВ 22/2019 НВВ 22 - 2019, Конкурсна документација
НВВ 22 - 2019 Позив
Одлука о додели уговора НВВ 22-2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 22
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217734
25 - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА БЕОГРАДСКИМ ГРОБЉИМА, НВВ 25/2019 НВВ 25 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НВВ 25
Одлука о додели уговора НВВ 25-2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 25
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219570
33 - ТРАКТОРИ И ПРИКЉУЧЦИ ЗА ТРАКТОРЕ, НВВ 33/2019 НВВ 33 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НВВ 33-2019
НВВ 33 - 2019 Конкурсна документација - измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НВВ 33
Одлука о додели уговора НВВ 33-2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 33
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=221798
37 - ГРАНИТНЕ ПЛОЧЕ, КОЦКЕ, ИВИЧЊАЦИ, НВВ 37/2019 НВВ 37 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НВВ 37
Одлука о додели уговора НВВ 37 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 37
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=223379
38 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ,  Партија 2,  НВВ 38/2019 НВВ 38 Конкурсна документација - Песак и шљунак, Партија 2
Позив за НВВ 38
Одлука о додели уговора, НВВ 38 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 38-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=224503
44 - КОМБИНОВАНО ВОЗИЛО НОСИВОСТИ ДО 1.5 t, НВВ 44/2019 НВВ 44 - 2019 Конкурсна документација

Позив за НВВ 44 - 2019
Одлука о додели уговора НВВ 44-2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 44-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230022
43 - OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, НВВ 43/2019 Конкурсна документација НВВ 43 - 2019
Позив за НВВ 43 - 2019
Одговор на питање НВВ 43 - 2019
2. Одговор на питање НВВ 43 - 2019
3. Одговор на питање НВВ 43 - 2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НВВ 43
Одлука о додели уговора, НВВ 43 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 43

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230145
58 - РОВОКОПАЧИ, НВВ 58/2019 НВВ 58 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НВВ 58-2019
Одлука о додели уговора, НВВ 58-2019
Обавештење о закљученом уговору НВВ 58
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232084
52 - СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА , НВВ 52/2019 NVV 52 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 52 - 2019
Odgovor na pitanjа NVV 52 -2019
Odluka o dodeli ugovora, NVV 52-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 52, P4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232257
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2020.годину Plan javnih nabavki za 2020.godinu
1 - 2020, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС, НВВ 1/2020 NVV 1 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 1-2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 1 - TEČNI NAFTNI GAS
Odluka o dodeli ugovora NVV 1-2020
Обавештење о закљученом уговору НВВ 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236620
3 - 2020, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, НВВ 3/2020 NVV 3 - 2020 Konkursna dokumentacija, Rezervni delovi
Позив, НВВ 3 - 2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 3-2020
Odluka o dodeli ugovora - NVV 3-2020
Обавештење о закљученом уговору НВВ 3-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236959
7 - 2020, АУТО ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, НВВ 7/2020 NVV 7 - 2020 Konkursna dokumentacija, Auto gume, Izmena
Позив, НВВ 7 - 2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7
Odgovor na pitanjа NVV 7-2020
2 - Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7
Odluka o dodeli ugovora NVV 7-2020

Обавештење о закљученом уговору НВВ 7
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237102
4 - 2020, СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА, НВВ 4/2020
NVV 4 - 2020 Konkursna dokumentacija, Servisiranje vozila
Poziv za NVV 4
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 4
Odluka o dodeli ugovora NVV 4-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 4 - P3, P5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237984
10 - 2020, ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ, НВВ 10/2020 NVV 10 - 2020, Konkursna dokumentacija

Poziv za NVV 10 - Toneri i ketridzi
Odluka o dodeli ugovora NVV 10 - 2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 10-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=241983
13 - 2020, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ НВВ 13/2020 NVV 13 - 2020 Konkursna dokumentacija, Građevinski materijal, Partija 1
Poziv za NVV 13 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NVV 13-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 13
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242717
16 - 2020, СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ И УНИФОРМЕ, НВВ 16/2020 NVV 16 - 2020, Konkursna dokumentacija
NVV 16 - 2020 Poziv
Odluka o dodeli ugovora NVV 16 - 2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru НВВ 16
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=243700
3.1 - 2020, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, НВВ 3.1/2020 _NVV 3.1 - 2020 Konkursna dokumentacija


Poziv, NVV 3.1 - 2020, Rezervni delovi za motorna vozila
Odluka o dodeli ugovora, NVV 3.1-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 3.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244733
ПЛАН ЈН, 2020 Plan javnih nabavki za 2020. godinu, JKP PU
Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke, 2020
7.1 - 2020, АУТО ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, НВВ 7.1/2020 NVV 7.1 - 2020 Konkursna dokumentacija


Poziv, NVV 7.1 - 2020, AUTO GUME ZA VOZILA I SREDSTVA MEHANIZACIJE
Odgovor na pitanjа NVV 7.1-2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7.1
Odgovor na pitanjа -2, NVV 7.1-2020
2 - Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NVV 7.1
Odluka o dodeli ugovora, NVV 7.1-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 7.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244784
4.1 - 2020, СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА, НВВ 4.1/2020 NVV 4.1 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NVV 4.1, Servisiranje vozila i radnih mašina - FORD
Odluka o dodeli ugovora - NVV 4.1, P1 Servisiranje Forda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 4.1 - P1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=245530

13.1 - 2020, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛНВВ 13.1/2020

Партија 2 – Песак и шљунак

NVV 13.1 - 2020, Konkursna dokumentacija, Građevinski materijal - Partija 2
Poziv za NVV 13.1 - 2020
Odluka o dodeli ugovora , NVV 13.1, partija 2
Обавештење о закљученом уговору НВВ 13.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=247076
25 - 2020, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ - НВВ 25/2020 NVV 25 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv, NVV 25 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NVV 25-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NVV 25 - 2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=247675