Пренос права коришћења


011 20 71 365
Радним даном од 07 до 15 часова

Иза смрти корисника гробног места врши се пренос права коришћења гробног места на наследнике у оставинском поступку иза покојног носиоца права коришћења, а као доказ о праву коришћења гробног места служи уверење које на основу службене евиденције издаје Дежурни центар и референти Сервисне службе на гробљима, радним даном од 07 до 15 часова.

Уз образац захтева за пренос права коришћења приложити фотокопију правоснажног оставинског решења и фотокопију личне карте, (уз доставу оригинала на увид) и предати у писарници ЈКП ''Погребне услуге'', Рузвелтова 50, радним даном од 07 до 15 часова.